Điều khoản và

các điều kiện

1. Thời hạn 

Quý khách (Sau đây gọi là “Khách hàng”) sẽ được yêu cầu ký hợp đồng thuê tài sản với công ty TNHH Tale Technologies Việt Nam (sau đây gọi là “AhaRent”). Hợp đồng này sẽ có hiệu lực vào ngày các sản phẩm (được chuẩn bị đầy đủ như trong lịch trình) (“(các) sản phẩm”) được giao cho khách hàng (xác định trên Biên Bản giao hàng) và vẫn có hiệu lực trong một thời gian cố định cụ thể [tương đương với thời hạn của hợp đồng đã được khách hàng đồng ý khi đặt hàng] và  sản phẩm được bàn giao lại cho AhaRent, trừ trường hợp chấm dứt hợp đồng trước thời hạn hoặc có những thỏa thuận khác về việc chấm dứt hợp đồng trước hạn.

2. Chấm dứt hợp đồng trước hạn

Thời hạn tối thiểu của hợp đồng AhaRent là 06 ( sáu) tháng. Điều này có nghĩa là nếu khách hàng hủy đăng ký bất cứ lúc nào khi chưa hết 06 (sáu) tháng, khách hàng có trách nhiệm trả đủ tiền thuê 06 (sáu)  tháng (thời hạn đăng ký tối thiểu). Quy định này sẽ được xác định dựa trên thời điểm khách hàng hủy đăng ký và khoản tiền cọc sẽ được điều chỉnh tương ứng. Trong trường hợp kết thúc sớm, khách hàng có thể yêu cầu kết thúc đơn đặt hàng bằng cách thông báo cho AhaRent một tháng trước ngày khách hàng muốn kết thúc đơn hàng. AhaRent cung cấp cho khách hàng của mình các mức giá cho thuê hàng tháng khác nhau tùy thuộc vào kỳ hạn của thỏa thuận tại thời điểm đặt hàng. Trong trường hợp kết thúc thỏa thuận sớm, khách hàng phải chịu trách nhiệm thanh toán các khoản phí kết thúc sớm được tính dựa trên kỳ hạn mà khách hàng đã chọn. Đối với việc gia hạn khi thỏa thuận hết hạn, số tiền cho thuê trong thời gian gia hạn sẽ được tính dựa trên tỷ lệ hàng tháng áp dụng tại thời điểm gia hạn. Tất cả việc gia hạn hoặc kết thúc thỏa thuận sớm chỉ được thực hiện thông qua email và việc gia hạn hoặc kết thúc thỏa thuận sớm như vậy sẽ được coi là tuân theo Thỏa thuận này. AhaRent có quyền điều chỉnh lại giá cho thuê bất cứ lúc nào theo quyết định riêng của mình.

3. Thanh toán

Hóa đơn sẽ được AhaRent gửi đến địa chỉ email đã đăng ký của khách hàng vào ngày đầu tiên của mỗi tháng và ngày đến hạn thanh toán sẽ là ngày thứ bảy của tháng (Ngày đến hạn thanh toán). Khách hàng sẽ thanh toán phí thuê theo hóa đơn được nêu. Nếu thanh toán trễ hạn, khách hàng sẽ phải chịu một khoản phí trễ hạn. Phí trễ hạn sẽ được tính trên số tiền cho thuê. Phạt thanh toán trễ hạn là 10% (tối thiểu là 250.000 đồng ) sẽ được tính từ ngày thứ tám của tháng đối với số tiền đang chờ xử lý. Trong trường hợp sản phẩm được giao vào ngày bất kỳ trong tháng, phí của tháng đầu tiên sẽ được tính trên số ngày kể từ ngày giao hàng cho đến ngày cuối cùng của tháng đầu tiên.

Khách hàng chỉ thực hiện tất cả các khoản thanh toán cho AhaRent. AhaRent sẽ không chịu trách nhiệm thanh toán bất cứ khoản tiền nào cho bất kỳ nhà môi giới / bên thứ ba nào của khách hàng. AhaRent có quyền chia sẻ thông tin với các tổ chức xếp hạng tín dụng theo Khoản 15 của Thỏa thuận này. Khách hàng đồng ý rằng việc không thanh toán phí thuê, phí trễ hạn, giá trị tài sản thuê và bất kỳ khoản không thanh toán nào khác, có thể ảnh hưởng đến xếp hạng tín dụng của khách hàng và AhaRent sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại nào từ khách hàng khi chia sẻ thông tin đó với cơ quan xếp hạng tín dụng. Trong trường hợp khách hàng không thanh toán cho AhaRent hoặc không trả lại sản phẩm và không thể truy nguyên, ngoài các quyền nào khác của AhaRent, khách hàng đồng ý rằng AhaRent có quyền tiếp cận với người thân, bạn bè của Khách hàng, người sử dụng lao động, văn phòng và sẽ thông báo cho họ về tình trạng của khách hàng. Khách hàng đồng ý rằng AhaRent sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự bất tiện hoặc mất mát nào gây ra cho khách hàng đối với hành động đó của AhaRent.

4. Tiền đặt cọc

Ngoài tiền thuê hàng tháng, khách hàng phải thanh toán một khoản tiền đặt cọc có hoàn lại (gọi chung là “Tiền đặt cọc”). Tiền đặt cọc sẽ không mang lại bất kỳ khoản lãi nào cho khách hàng trong toàn bộ kỳ hạn thuê. Tiền đặt cọc sẽ được hoàn trả cho khách hàng khi thỏa thuận chấm dứt và sau khi nhận lại tất cả các sản phẩm được khách hàng thuê và sử dụng. Khi việc kiểm tra chất lượng của tất cả các sản phẩm kết thúc và trong trường hợp không tìm thấy bất cứ thiệt hại nào, tiền đặt cọc sẽ được hoàn trả trong vòng 15 đến 21 ngày làm việc cho khách hàng. AhaRent sẽ hoàn trả tiền đặt cọc vào tài khoản mà khách hàng đã sử dụng để chuyển khoản số tiền đặt cọc, trong trường hợp khách hàng muốn hoàn lại tiền vào tài khoản khác tài khoản đã đăng ký trước đây, khách hàng cần cung cấp thông tin chi tiết về tài khoản cho AhaRent qua email từ địa chỉ email đã được khách hàng cung cấp khi nhận sản phẩm. Các chi tiết tài khoản tương tự sẽ được xác nhận tại thời điểm nhận lại sản phẩm. Trong trường hợp có bất kỳ thiệt hại nào được tìm thấy trong sản phẩm cho thuê, AhaRent có quyền khấu trừ các khoản phí cho các thiệt hại hoặc phí hàng tháng từ khoản tiền đặt cọc mà khách hàng đã thanh toán và sẽ hoàn trả số tiền còn lại cho khách hàng. Trong trường hợp khách hàng không trả tiền thuê hàng tháng (bao gồm cả phí trễ hạn), AhaRent có quyền khấu trừ các khoản tiền cho thuê đó từ khoản tiền đặt cọc và có quyền tự quyết định sẽ hoàn trả hoặc không hoàn trả số dư còn lại của khoản tiền đặt cọc cho khách hàng. Tiền đặt cọc sẽ không bao gồm trong tiền thuê hàng tháng. Khách hàng không thể yêu cầu thanh toán các khoản phí hóa đơn hàng tháng từ khoản tiền đặt cọc.

5. Xác nhận đặt hàng 

Khi nhận được đơn đặt hàng và tiền đặt cọc, AhaRent sẽ xác nhận đơn hàng với khách hàng bằng cách gửi xác nhận đến địa chỉ email đã đăng ký của khách hàng. Trong trường hợp, sản phẩm được khách hàng lựa chọn không có sẵn, AhaRent sẽ thông báo cho Khách hàng. AhaRent có quyền thay thế sản phẩm không có sẵn bằng các sản phẩm khác tương tự. Khách hàng được tùy chọn chấp nhận hoặc từ chối sự thay thế đó tại thời điểm xác nhận đơn hàng. Việc khách hàng chỉ thanh toán tiền đặt cọc không được coi là ký kết hợp đồng hợp lệ. Trong trường hợp khách hàng không chấp nhận sản phẩm thay thế, AhaRent sẽ hoàn trả khoản tiền đặt cọc mà khách hàng đã thực hiện theo Khoản 4 của Thỏa thuận này. Đơn hàng được khách hàng đặt sẽ được xử lý để xác minh KYC và khả năng định vị vị trí của khách hàng theo chính sách của AhaRent. Trong trường hợp xác minh KYC không thành công hoặc AhaRent không thể xác định địa điểm, AhaRent có quyền từ chối đơn đặt hàng của khách hàng vào bất cứ lúc nào trước khi giao hàng, theo quyết định riêng của mình mà không cần đưa ra bất kỳ lý do nào ngay cả sau khi KYC thành công hoặc có thể xác định vị trí . Trong trường hợp đơn hàng bị từ chối bởi AhaRent, tiền đặt cọc của khách hàng sẽ được hoàn trả cho khách hàng theo Khoản 4 của Thỏa thuận này. Khách hàng ủy quyền cho AhaRent xác minh tất cả các chi tiết do khách hàng cung cấp và xác minh điểm tín dụng của chính khách hàng bằng cách đánh giá báo cáo tín dụng của mình với sự giúp đỡ của bất kỳ phòng tín dụng nào và / hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác.

6. Giao hàng 

Khi xác nhận đơn đặt hàng của khách hàng, AhaRent sẽ giao sản phẩm đến địa điểm do khách hàng chỉ định. Chi phí giao hàng sẽ do AhaRent chịu. Khách hàng sẽ có mặt tại địa điểm tại thời điểm giao hàng được thỏa thuận giữa AhaRent và khách hàng. Trong trường hợp khách hàng không có mặt tại thời điểm giao hàng, khách hàng sẽ chỉ định một đại diện (bằng thư ủy quyền) để nhận sản phẩm và phải được thông báo cho AhaRent trước khi giao hàng như đã quy định bên trên. Người được ủy quyền phải cung cấp một bản sao giấy chứng minh nhân dân và thư ủy quyền của khách hàng cho nhân viên giao hàng được AhaRent chỉ định. Trong trường hợp khách hàng không có mặt hoặc chưa chỉ định người đại diện nhận hàng tại địa điểm và có yêu cầu giao hàng lần thứ hai, AhaRent sẽ tính thêm chi phí giao hàng cho khách hàng. AhaRent sẽ kiểm tra chất lượng và đảm bảo rằng sản phẩm đang hoạt động và trong tình trạng có thể sử dụng trước khi giao sản phẩm cho khách hàng. Khách hàng hoặc đại diện được chỉ định của khách hàng sẽ kiểm tra chất lượng sản phẩm xem có bất kỳ hư hỏng nào trong quá trình giao hàng không. Trong trường hợp bất kỳ sản phẩm nào bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển hoặc không phù hợp để sử dụng, AhaRent sẽ thay thế sản phẩm tương tự, khách hàng không phải chịu chi phí thay thế đó và trong trường hợp không bắt buộc phải thay thế, các bên phải ghi chú những hư hỏng đó trong biên lai giao hàng và phải chụp ảnh để làm bằng chứng. Trong trường hợp khiếu nại về hư hỏng của sản phẩm được khách hàng đưa ra sau khi nhận hàng, AhaRent sẽ không chịu trách nhiệm thay thế sản phẩm và sẽ chịu một phần thiệt hại được xác định theo chính sách thiệt hại dưới đây. Khách hàng phải đảm bảo việc đưa xe giao hàng vào trong khuôn viên nơi đặt địa điểm giao hàng và đảm bảo có được sự cho phép trước khi sử dụng thang máy của tòa nhà, để giao sản phẩm đến địa điểm.

7. Thiệt hại

Khách hàng đồng ý sẽ chịu trách nhiệm thanh toán chi phí sửa chữa và thay thế của sản phẩm đối với mọi hư hỏng của sản phẩm, mất cắp (bao gồm cả sự biến mất) hoặc mất mát.  Trong trường hợp, sản phẩm bị đánh cắp hoặc hư hỏng sau khi sửa chữa, khách hàng phải chịu trách nhiệm thanh toán cho AhaRent theo giá thị trường của sản phẩm. Các vết trầy xước nhỏ và sứt mẻ (tùy theo kích thước) đối với đồ nội thất bằng gỗ được coi là hao mòn thông thường. Mức độ thiệt hại sẽ được xác định bằng cách so sánh với tài liệu kiểm soát chất lượng được ký bởi Khách hàng và các bức ảnh được chụp trong ngày giao hàng và trả lại vào ngày lấy hàng. AhaRent sẽ xác định mức độ thiệt hại và hình thức bồi thường áp dụng đối với thiệt hại đó khi nhận sản phẩm từ khách hàng. Trong trường hợp, các bộ phận không đạt tiêu chuẩn của bất kỳ sản phẩm nào được sử dụng hoặc sửa chữa bởi bất kỳ người nào không được AhaRent ủy quyền thì có thể bị phạt theo chính sách của AhaRent. Việc xóa, thay đổi, làm biến dạng hoặc che đậy bất kỳ số, chữ hoặc ký hiệu nào được hiển thị trên các sản phẩm cho thuê đều được coi là thiệt hại cho sản phẩm và khách hàng phải chịu phí. Báo cáo yêu cầu bồi thường thiệt hại sẽ được gửi đến địa chỉ e-mail đã đăng ký của khách hàng. Một báo cáo kiểm tra chất lượng nêu rõ các thiệt hại (nếu có) hoặc một bảng thông báo sẽ được tạo cùng với một bản sao tương tự sẽ được cung cấp cho khách hàng ngay lập tức.

8. Miễn trừ trách nhiệm 

AhaRent cung cấp lợi ích miễn trừ trách nhiệm cho những khách hàng của mình, khi thanh toán trong khoảng thời gian tối thiểu từ 6 đến 12 tháng là 100.000VND, từ 13 đến 18 tháng: 150.000 đồng và từ 19 đến 24 tháng: 200.000 đồng. Quyền lợi miễn trừ trách nhiệm được cung cấp tùy thuộc vào việc thanh toán đúng hạn tất cả các khoản phí trong ngày đến hạn của khách hàng. Quy định này không áp dụng đối với cho thuê trả trước.

9. Bảo trì 

AhaRent sẽ bảo trì các sản phẩm được giao cho khách hàng trong toàn bộ thời gian của thỏa thuận này hoặc theo yêu cầu của khách hàng. AhaRent sẽ cung cấp dịch vụ vệ sinh (một lần mỗi năm) cho đồ nội thất, chỉ sau khi Khách hàng hoàn thành kỳ hạn thuê tối thiểu 12 tháng. Việc bảo trì định kỳ sẽ không bao gồm bất kỳ thiệt hại hoặc sự cố nào do khách hàng xử lý sai. AhaRent sẽ tiến hành bảo trì / sửa chữa sản phẩm trong vòng 3-5 ngày làm việc sau khi khách hàng đưa ra yêu cầu. Khách hàng phải thanh toán tất cả chi phí phát sinh trong quá trình bảo trì và vệ sinh, thông qua thanh toán trực tuyến hoặc theo tư vấn của đại diện dịch vụ AhaRent.

10. Kiểm tra 

AhaRent có quyền kiểm tra sản phẩm được giao cho khách hàng trong thời hạn của Thỏa thuận. AhaRent sẽ cung cấp thông tin thời gian hợp lý trước cho Khách hàng về đợt kiểm tra của mình để tránh bất kỳ sự bất tiện nào cho khách hàng. Khách hàng phải đảm bảo rằng đại diện của AhaRen được cung cấp quyền truy cập thích hợp vào tất cả các sản phẩm/cơ sở để kiểm tra.

11. Thay đổi địa điểm 

Trong trường hợp Khách hàng muốn thay đổi hoặc tháo dỡ các sản phẩm khỏi địa chỉ đã đăng ký, yêu cầu phải được gửi đến AhaRent 2 (hai) tuần trước ngày khách hàng muốn di chuyển sản phẩm cùng với định vị địa chỉ mới. Dịch vụ này chỉ dành cho những khách hàng đã hoàn thành đăng ký 12 tháng với chúng tôi. Khi yêu cầu được đưa ra, AhaRent sẽ cử nhân sự của mình thực hiện tháo dỡ hoặc di chuyển sản phẩm theo ngày được quyết định chung với khách hàng. Việc di dời sẽ được xác minh KYC đối với địa chỉ mới của khách hàng và khả năng định vị của địa điểm mới. Trong trường hợp, AhaRent không thể định vị địa điểm này, tương đương với kết thúc sớm của Thỏa thuận theo Chính sách chấm dứt sớm và các khoản phí cho thuê sẽ phải trả theo Chính sách chấm dứt thỏa thuận trước hạn.

12. Điều khoản trao đổi 

AhaRent cung cấp cho khách hàng của mình một tùy chọn để trao đổi các sản phẩm, việc trao đổi được thực hiện trên cơ sở cho thuê theo các điều khoản và điều kiện sau: a. Khách hàng được xem là đủ điều kiện hoán đổi sản phẩm sau khi hoàn thành tối thiểu 12 (mười hai) tháng kỳ hạn liên tục; b. Tùy chọn hoán đổi chỉ có thể thực hiện trên các sản phẩm có giá trị bằng hoặc cao hơn của sản phẩm hiện tại do khách hàng sử dụng; Thời gian để hoán đổi sản phẩm sẽ là 14 (mười bốn) ngày kể từ khi AhaRent nhận được yêu cầu. Tùy thuộc vào sự sẵn có của sản phẩm mới được khách hàng yêu cầu; và tùy chọn trao đổi chỉ có tể thực hiện đối với các sản phẩm cùng loại.

13. Chấm dứt hợp đồng 

13.1 Trong trường hợp, Khách hàng không muốn kéo dài thời gian thuê ngoài ngày Thỏa thuận, Thỏa thuận sẽ chấm dứt vào ngày cuối cùng của thời hạn thuê. AhaRent có quyền đơn phương chấm dứt Thỏa thuận này khi;

a. Mặc định thanh toán phí thuê hoặc bất kỳ khoản phí thanh toán nào khác của Khách hàng; hoặc là

b. Vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này.

13.2 Hậu quả của việc chấm dứt:

a. AhaRent có quyền sở hữu đối với các sản phẩm được giao cho khách hàng ngay lập tức;

b. Mọi khoản thanh toán đang chờ xử lý từ khách hàng sẽ được thanh toán ngay lập tức cho AhaRent.

 c. Khoản tiền đặt cọc đã thanh toán sẽ được hoàn trả cho khách hàng sau khi đánh giá thiệt hại của sản phẩm, theo điều khoản 4 của Thỏa thuận này.

 d. Trong trường hợp chấm dứt do không thanh toán các khoản phí cho thuê, khoản hoàn trả tiền đặt cọc sẽ được xác định theo khoản 4 của Thỏa thuận này. Mặc dù có điều khoản nào khác của Thỏa thuận này, AhaRentshall có quyền chấm dứt thỏa thuận mà không cần bất kỳ lý do nào bằng cách cung cấp thông báo trước 30 ngày cho khách hàng.

14. Khai thác sản phẩm 

AhaRent và /hoặc các đối tác kinh doanh của mình tại mọi thời điểm trong thời hạn của Thỏa thuận này, giữ lại quyền sở hữu và / hoặc các quyền khác có lợi của sản phẩm được giao cho khách hàng, theo Thỏa thuận. Không có quy định nào trong Thỏa thuận này được hiểu là việc cho thuê sẽ chuyển quyền sở hữu đối với sản phẩm cho khách hàng. Khách hàng phải thông báo ngay cho AhaRent nếu bất kỳ Sản phẩm nào sắp bị thu giữ hoặc bị đe dọa thu giữ và khách hàng phải chịu trách nhiệm bồi thường cho AhaRent đối với mọi mất mát và thiệt hại do hành động thu giữ đó gây ra đối với sản phẩm.

15. Chuyển nhượng 

Khách hàng không được chuyển nhượng sản phẩm hoặc bất kỳ lợi ích nào trong Thỏa thuận này mà không được sự đồng ý bằng văn bản của AhaRent. Bất kỳ việc chuyển nhượng nào sẽ được coi là bất hợp pháp và vi phạm các điều khoản của Thỏa thuận này. AhaRent có quyền chuyển nhượng Thỏa thuận này cho bất kỳ bên thứ ba nào (bao gồm các tổ chức xếp hạng tín dụng, đại lý bao thanh toán và NBFC) mà không cần thông báo trước cho Khách hàng.

16. Cho thuê trả trước 

Bất kỳ số tiền cho thuê đã trả trước nào được ghi có vào tài khoản AhaRent của khách hàng sẽ không được hoàn trả. Mặc dù, điều tương tự có thể được sử dụng cho bất kỳ đăng ký hiện tại hoặc tương lai nào với AhaRent.

17. Tính chất 

Khách hàng sẽ bồi thường, bảo vệ và giữ AhaRent không bị tổn hại và chống lại mọi khiếu nại, yêu cầu, nguyên nhân của hành động hoặc mất mát hoặc trách nhiệm pháp lý (bao gồm, nhưng không giới hạn, phí luật sư và chi phí) đối với mọi thiệt hại về Sản phẩm hoặc thương tích cá nhân phát sinh từ Khách hàng sử dụng Sản phẩm bởi bất kỳ nguyên nhân nào, ngoại trừ do sơ suất của AhaRent hoặc hành vi sai trái cố ý. Các quy định của điều khoản này sẽ tồn tại khi chấm dứt Thỏa thuận này đối với mọi khiếu nại hoặc trách nhiệm tích lũy trước khi chấm dứt đó. Trong mọi trường hợp, AhaRent sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt hoặc hậu quả nào phát sinh từ việc sử dụng Sản phẩm của Khách hàng.

18. Luật điều chỉn

Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam và sẽ chịu sự phán quyết độc quyền của tòa án tại Việt Nam.

19. Hợp đồng 

Thỏa thuận này (cùng với Phụ lục) cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa AhaRent và Khách hàng. Việc chấp nhận Thỏa thuận này cũng biểu thị sự chấp nhận của Khách hàng với các điều khoản và điều kiện trên trang web AhaRent. Công ty có quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận trên trang web theo từng thời điểm, khách hàng được yêu cầu kiểm tra trang web để cập nhật các điều khoản và điều kiện.

20. Giới hạn trách nhiệm 

Trong mọi trường hợp, AhaRent sẽ không chịu trách nhiệm cho các thiệt hại gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả, hoặc bất kỳ tổn thất nào về doanh thu, lợi nhuận hoặc dữ liệu dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến việc sử dụng sản phẩm, ngay cả khi đã được thông báo về khả năng thiệt hại sẽ xảy ra. Mặc dù còn các điều khoản khác của Thỏa thuận này, tổng trách nhiệm pháp lý của AhaRent đối với khách hàng sẽ không vượt quá tổng số tiền cho thuê 1 (một) tháng thu được từ Khách hàng.

 

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ

AhaRent có quyền hủy hoàn toàn hoặc một phần của bất kỳ đơn đặt hàng nào trước khi giao hàng mà không có thông tin trước và trong các trường hợp như vậy, công ty sẽ thực hiện quy trình hoàn trả số tiền đặt cọc và Khách hàng sẽ nhận được khoản tiền này trong tài khoản nguồn của mình trong vòng 7-10 ngày làm việc. Bất kỳ đơn đặt hàng hiện tại / tương lai nào được đặt bởi Khách hàng sẽ không có kết nối với bất kỳ đơn đặt hàng trước nào của anh ấy / cô ấy. AhaRent sẽ cung cấp các dịch vụ theo Thỏa thuận, một mình hoặc thông qua một bên thứ ba bất kỳ. Trong trường hợp các dịch vụ được cung cấp thông qua bên thứ ba, AhaRent sẽ chia sẻ các chi tiết (chỉ trong phạm vi yêu cầu cung cấp dịch vụ) của Khách hàng để cho phép bên thứ ba đó cung cấp dịch vụ. Khách hàng ủy quyền cho AhaRent chia sẻ thông tin chi tiết về Khách hàng với bên thứ ba đó.